Mối quan hệ giữa kiểu nhà nước và hình thức nhà nước

Kiểu nhà nước là gì? Hình thức nhà nước là gì? Phân tích mỗi quan hệ giữa kiểu nhà nước và hình thức nhà nước.

Hình thức nhà nước là gì?

Hình thức Nhà nước là cách thức tổ chức quyền lực Nhà nước và những phương pháp để thực hiện quyền lực của Nhà nước trong việc quản lý xã hội. Hình thức nhà nước là một khái niệm chung được hình thành từ ba yếu tố cụ thể như: hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị.

Các yếu tố trong khái niệm hình thức nhà nước bao gồm:

– Hình thức chính thể là cách thức tổ chức và trình tự lập ra các cơ quan tối cao của nhà nước và xác lập những mối quan hệ của các cơ quan đó. Trong lịch sử phát triển của xã hội, đã xuất hiện hai hình thức chính thế cơ bản là chính thể quân chủ và chính thể cộng hoà.

– Hình thức cấu trúc nhà nước là sự cấu tạo nhà nước thành nhiều đơn vị hành chính lãnh thổ và xác lập các mối quan hệ qua lại giữa các cơ quan nhà nước, giữa trung ương với địa phương.

– Chế độ chính trị là tổng thể các phương pháp, phương tiện và thủ đoạn mà các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước.

Mối quan hệ giữa kiểu nhà nước và hình thức nhà nước

Kiểu nhà nước là gì?

Kiều Nhà nước là tổng thể những dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản, đặc thù của nhà nước, thể hiện bản chất giai cấp, vai trò xã hội và những điều kiện phát sinh, tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế – xã hội nhất định.

Dựa vào học thuyết Mác Lênin về hình thái kinh tế xã hội, trong xã hội có giai cấp đã tồn tại 4 hình thái kinh tế – xã hội và tương ứng với nó là 4 kiểu Nhà nước:

– Hình thái kinh tế – xã hội chiếm hữu nô lệ, có kiểu nhà nước chủ nô

– Hình thái kinh tế – xã hội phong kiến, có kiểu nhà nước phong kiến

– Hình thái kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa, có kiểu nhà nước tư sản

– Hình thái kinh tế – xã hội xã hội chủ nghĩa, có kiểu nhà nước XHCN

Mối quan hệ giữa kiểu nhà nước và hình thức nhà nước

Mối quan hệ giữa kiểu nhà nước và hình thức nhà nước là gì? Giữa kểu nhà nước và hình thức nhà nước có mỗi quan hệ nào với nhau hay không? Phân tích mỗi quan hệ giữa kiểu nhà nước và hình thức nhà nước?

Reply